Privacy Policy

 1. This privacy policy contains the rules for the processing and protection of personal data provided by users in connection with their use of the services of Anna Maria Boland.
 2. The administrator of personal data is Anna Maria Boland located in the Netherlands. Registered in the register of the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under number 61867292.
 3. Personal data is processed on the basis of the User’s permission and in cases where the law allows me to process personal data on the basis of legal provisions or with a view to the execution of a contract concluded between parties.
 4. My site performs information about users and their behavior in the following ways: via information voluntarily entered into forms by collecting “cookies” [see: https://automattic.com/cookies/%5D.
 5. My site collects information that is voluntarily provided by the user.
 6. The data in the form is processed for the purpose resulting from the function of a specific form, for example to subscribe to the newsletter.
 7. Personal data left on my website will not be sold or made available to third parties in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act.
 8. The data in the form can be viewed by the person who placed it there. This person also has the right to change the data at any time and to have it removed.
 9. I reserve the right to change the privacy policy of this website, which can be influenced by the development of internet technology, possible legislative changes in the field of the protection of personal data and the development of my website. I will inform you about any changes in a visible and understandable way.
 10. Links to other websites may appear on my website. Such websites work independently of me and are in no way controlled by me. These websites may have their own privacy policies and regulations that I recommend to read. If in doubt about one of the provisions of this privacy policy, please contact me – my details can be found on the page – CONTACT.

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Anny Marii Boland.
 2. Administratorem danych osobowych jest Anna Maria Boland z siedzibą w Holandii. Wpisana do rejestru holenderskiej Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem 61867292.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają mnie do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Moja strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz https://automattic.com/cookies/%5D.
 5. Moja strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zapisania się na newsletter.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Na mojej stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie ode mnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez przez mnie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć można w zakładce – CONTACT.

Privacybeleid

 1. Dit privacybeleid bevat de regels voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt in verband met hun gebruik van de diensten van Anna Maria Boland.
 2. De beheerder van persoonsgegevens is Anna Maria Boland gevestigd in Nederland. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61867292.
 3. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de Gebruiker en in gevallen waarin de wet mij toestaat om persoonsgegevens te verwerken op basis van wettelijke bepalingen of met het oog op de uitvoering van een tussen partijen gesloten contract.
 4. Mijn site voert op de volgende manieren de informatie over gebruikers en hun gedrag uit:
  via informatie die vrijwillig in formulieren is ingevoerd door het verzamelen van “cookies” [zie https://automattic.com/cookies/%5D.
 5. Mijn site verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt.
 6. De gegevens in het formulier worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een specifiek formulier, bijvoorbeeld om u te abonneren op de nieuwsbrief.
 7. Persoonlijke gegevens die op mijn website zijn achtergelaten, worden niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derden in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 8. De gegevens in het formulier kunnen worden bekeken door de persoon die ze daar heeft geplaatst. Deze persoon heeft ook het recht om de gegevens te allen tijde te wijzigen en te laten verwijderen.
 9. Ik behoud het recht om het privacybeleid van de website te wijzigen, dat kan worden beïnvloed door de ontwikkeling van internettechnologie, mogelijke wetswijzigingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de ontwikkeling van mijn website. Ik zal u op een zichtbare en begrijpelijke manier informeren over eventuele wijzigingen.
 10. Op mijn website kunnen links naar andere websites verschijnen. Dergelijke websites werken onafhankelijk van mij en worden op geen enkele manier door mij gecontroleerd. Deze websites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en -regelgeving die ik aanbeveel om te lezen.
  Bij twijfel over een van de bepalingen van dit privacybeleid ben ik beschikbaar – mijn gegevens zijn te vinden op de pagina – CONTACT.